top of page
  • Writer's pictureSmaranda Becker

[Atenție: Mesaj lung însă foarte interesant!]


Sistemul medical românesc este bolnav. O realitate știută (intuită sau trăită) de mulți dintre noi. Care sunt cele mai mari provocări ale sistemului medical românesc, care sunt soluțiile și de ce alege Help others help să susțină spitalele din România prin donarea de aparatură medicală.


1. Lipsa unei infrastructuri adecvatePandemia ce durează deja de aproape 2 ani, a arătat cât de fragil e sistemul medical românesc a cărui infrastructură (și aici ne referim în special la spitale) este îmbătrânită, subdimensionată, susceptibilă de accidente sau pur și simplu inadecvată. Accidentele din spitalele românești sunt o dovadă dureroasă a acestor adevăruri.


Soluția însă nu o reprezintă întotdeauna eforturile de renovare depuse uneori de autorități sau de unele organizații care își doresc măcar să ofere niște condiții mai umane de spitalizare pacienților. E ca și cum ai vopsi nou o mașină veche - foarte performantă nu va deveni, ci va ascunde pentru ceva vreme urmele de rugină pe care le poartă.


Pentru a face o schimbare semnificativă la nivelul infrastructurii medicale este nevoie de o abordare holistică prin care să fie luate în considerare rolul, amplasarea spitalului precum și nevoile personalului medical din punct de vedere al procedurilor pentru a construi instituții medicale care să fie optimizate pentru tratarea pacienților.


Un astfel de efort este făcut de către cei de la Asociația @Dăruieșteviața, care construiește un spital pediatric de la zero, care să se ridice la nevoile și așteptările medicilor și mai ales ale pacienților săi. Chapeau!2. Lipsa de personal medical


Nu este o noutate că în România are loc un exod al cadrelor medicale. Mulți medici aleg să lucreze în străinătate. România este pe penultimul loc la numărul de medici raportat la populație.


Nu, nu aruncați cu pietre în personalul medical. De cele mai multe ori nici măcar nu este vorba de nivelul de salarizare din străinătate, pentru că veniturile medicilor în România au început să devină competitive. Principalele motive sunt condițiile și volumul de muncă, oportunitățile scăzute de dezvoltare profesională, atitudinea celor care ar trebui să fie mentori, și nu în ultimul rând, lipsa de echipamente și aparatură medicală.


Lipsa de aparatură medicală din spitalele din România nu afectează doar pacienții ci și cadrele medicale. De multe ori medicii trebuie să improvizeze soluții, sau pur și simplu sa admită ca nu au aparatura medicală pentru a trata și preveni. Ce situație dezolantă - e ca și cum ai trimite un soldat la război cu un băț de lemn.


Soluția e poate mai complicată decât în cazul infrastructurii pentru că problema lipsei personalului medical e generată de o multitudine de cauze, iar lipsa de medici e doar simptomul. Pentru a se face bine pe termen lung, sistemul medical românesc are nevoie să-i trateze cauzele și nu doar simptomele. Există însă unele inițiative lăudabile care au ca scop repatrierea personalului medical, printre care și cea de la @Repatriot.


3. Lipsa de aparatură medicală


Lipsa de aparatură medicală este o problemă acută a sistemului medical românesc cu dublu efect negativ asupra pacienților: pe de o parte lipsa de echipamente medicale limitează posibilitățile de tratament adecvat și de prevenție, iar pe de altă parte afectează pacienții indirect prin efectul negativ asupra personalului medical. Mulți medici acuză lipsa de echipamente și de consumabile medicale ca fiind unul dintre principalele motive pentru care aleg să părăsească România.


Există multe ONG-uri care donează aparatură medicală spitalelor din România, însă există o mare neîncredere în felul în care sunt folosite echipamentele donate. Ai auzit si tu de preconcepția aceea că aparatura donată va fi lăsată într-un colț și nu va fi folosită din diverse motive?


Hai să-ți spunem cum facem noi lucrurile în @Help others help pentru a ne asigura că aparatura donată este folosită:

  • Prin colaborarea cu spitalele și profesionalizarea procesului de achiziție a aparaturii medicale și a managementului de proiect

  • Prin implicarea activă a echipei medicale în definirea necesarului de aparatură medicală și includerea specialiștilor externi în obiectivizarea deciziei.

  • Prin responsabilizarea echipei medicale, cu care facem un program de tracking și monitoring a aparaturii donate timp de 3 ani de la achiziție. În acest fel, ne asigurăm ca aceasta este folosită în scopul pentru care a fost finanțata de donatorii din comunitatea noastră.


Te invit să rămâi alături de noi pentru a afla mai multe detalii despre donarea de aparatură medicală!


#HOH #helpothershelp #baputem

0 views0 comments
  • Writer's pictureSmaranda Becker

Updated: Dec 2, 2021

[Warning - a long but very interesting message]


The Romanian medical system is sick. A reality known by many of us. What are the biggest challenges of the Romanian healthcare system, what are the solutions and why did Help others help choose to support Romanian hospitals by donating medical equipment.


1. Lack of adequate infrastructureThe pandemic, which has been going on for almost 2 years now, has shown how fragile the Romanian medical system is. Its infrastructure (and here we refer in particular to hospitals) is aged, undersized, accident-prone or simply inadequate. The frequent accidents that happen in the Romanian hospitals are a painful proof of these statements.


The solution, however, is not always found in the renovation efforts which are sometimes undertaken by authorities or by organizations that want at least to provide more humane conditions for patients. It's like repainting an old car - it won't be very efficient, but it will hide the rust marks for a while.


Making a significant change in the medical infrastructure requires a holistic approach that takes into account the role, the location of the hospital and the needs of the medical staff in terms of procedures in order to build medical facilities that are optimized for treating patients.


An effort like this is being made by the Romanian NGO Dăruiește Viață, which is building a children's hospital from scratch that meets the needs and expectations of its physicians and especially its patients. Chapeau!2. Shortage of medical staff


It is not news that an exodus of medical professionals is taking place in Romania. Many doctors choose to work abroad. Romania ranks second to last in terms of the number of doctors per population.


No, don't throw stones at medical staff. Most of the time their decision doesn't relate to the salary received abroad, because doctors' income in Romania has started to become competitive. The main reasons are the conditions and workload, the low professional development opportunities, the attitude of those who should be mentors, and last but not least the lack of medical equipment and devices.


The lack of medical equipment in Romania's hospitals affects not only patients but also health professionals. Often doctors have to improvise solutions or simply admit that they do not have the medical equipment to treat and prevent. What a desolate situation - it's like sending a soldier to war with a wooden stick.


The solution is perhaps more complicated than in the case of the infrastructure because the problem is generated by a multitude of causes, and the lack of doctors is just the symptom. To get better in the long run, the Romanian medical system needs to treat its causes and not just its symptoms. But there are some commendable initiatives aimed at repatriating medical staff, including @Repatriot.


3. Lack of medical equipment


The lack of medical equipment is an acute problem in the Romanian medical system with a double negative effect on patients: on one hand the lack of medical equipment limits the possibilities of adequate treatment and prevention, and on the other hand it affects patients indirectly through the negative effect on medical staff. Many doctors point out the lack of medical equipment and supplies as one of the main reasons why they choose to leave Romania.


There are many NGOs that donate medical equipment to Romanian hospitals, but there is still a great deal of mistrust in the way donated equipment is used. Have you also heard of the preconception that donated equipment will be left in a corner and not used for various reasons?


Let us tell you how we do things at @Help others help to make sure donated equipment is used:

  • By working with hospitals and professionalizing the medical equipment procurement process and project management

  • By actively involving the medical team in defining medical equipment needs and including external specialists in the decision making process.

  • By empowering the medical team, with whom we are sharing a tracking and monitoring program of the donated equipment for 3 years after purchase. Like this we ensure that the equipment is used for the purpose for which it was funded by donors in our community.


I encourage you to follow us in order to learn more about donating medical equipment!


#HOH #helpothershelp #yeswecan

3 views0 comments
bottom of page